ONZE PRIVACYVERKLARING

Designstudio Brand95 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Designstudio Brand95 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brand95.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Designstudio Brand95 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Designstudio Brand95 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Designstudio Brand95 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
  Onbepaalde tijd – Reden: Aantekenen communicatie en/of afhandelen offertes/facturen.
 • Adresgegevens
  Onbepaalde tijd – Reden: Afleveren goederen en/of afhandelen offertes/facturen.
 • Telefoonnummer
  Onbepaalde tijd – Reden: U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • E-mailadres
  Onbepaalde tijd – Reden: U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • IP-adres
  2 jaar – Reden: Verzamelen geografische gegevens van bezoekers website t.b.v. doelgroep- en marktonderzoek
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  2 jaar – Reden: Optimaliseren gebruikerservaring van onze website.
 • Bankrekeningnummer
  Onbepaalde tijd – Reden: Afhandelen van facturen en/of afhandelen van uw betaling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Designstudio Brand95 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Designstudio Brand95 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Designstudio Brand95 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brand95.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Designstudio Brand95 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Designstudio Brand95 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@brand95.nl.